PROJEKT UNIJNY

Spółka Schavemaker Invest - Projekty unijne


Projekt nr POIS.03.02.00-00-024/18 pn. „Rozbudowa intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich”

Wartość całkowita projektu: 28 204 863,50 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 139 525,00 PLN

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości przeładunkowych terminalu intermodalnego w Kątach Wrocławskich.

Zakres projektu:
Zakładany cel główny projektu Spółka planuje osiągnąć poprzez realizację działań inwestycyjnych polegających na rozbudowie bocznicy kolejowej - wydłużenie długości użytkowej dwóch istniejących torów, rozbudowę infrastruktury drogowej - rozbudowę placu składowego oraz przebudowę wjazdu drogowego, rozbudowę wewnętrznej sieci energetyczne i teletechnicznej. Spółka w ramach projektu planuje również powiększyć park maszynowy – zaplanowano zakup suwnicy oraz trzech nowych wozów do przeładunku intermodalnych jednostek transportowych.

Planowane efekty projektu:
W wyniku realizacji inwestycji terminal w Kątach Wrocławskich uzyska możliwość jednoczesnej obsługi dwóch pełnych składów kolejowych o długości min. 600 m każdy. Dodatkowo zostanie zwiększona powierzchnia magazynowa oraz usprawniona praca operacyjna terminalu. Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania terminalu, wpłynie korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Kąty Wrocławskie oraz będzie mieć pozytywny wpływ na dalszy wzrost wskaźników makroekonomicznych obrazujących sytuację ekonomiczną całego regionu.

Z uwagi na fakt, iż terminal intermodalny w Kątach Wrocławskich stanowi ważne ogniwo krajowego oraz europejskiego systemu transportu intermodalnego, prognozuje się, że zwiększenie przepustowości terminalu pozytywnie wpłynie na podniesienie poziomu konkurencyjności transportu intermodalnego w regionie. W rezultacie zmniejszeniu ulegnie liczba ładunków towarowych przewożonych samochodami ciężarowymi. Przyczyni się to do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na stan środowiska naturalnego (ograniczenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych) oraz do poprawy bezpieczeństwa, warunków i jakości życia ludzi (zmniejszenie hałasu, odciążanie dróg i ograniczenie liczby wypadków na drogach).

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub specjalnego formularza udostępnionego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Projekt nr POIS.07.04.00-00-011/10 pn. „Budowa ogólnodostępnego, intermodalnego Terminala Kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich”

Wartość całkowita projektu: 44 516 391,70 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 585 966,24 PLN

Schavemaker Invest Sp. z o.o. w latach 2007-2015 realizowała inwestycję pn. „Budowa ogólnodostępnego, Intermodalnego Terminala Kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich”. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.4 Transport intermodalny.

Przedsięwzięcie obejmowało budowę budynku administracyjno-socjalnego, utwardzonego placu do składowania kontenerów, w tym do przechowywania kontenerów zawierających materiały niebezpieczne, dróg i miejsc parkingowych, bocznicy kolejowej oraz sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. Zakupione zostały również urządzenia do transportu kontenerów – dwa nowe reachstackery o udźwigu 45 t oraz suwnica RTG o udźwigu 45 t. Terminal został również wyposażony w nowy system do monitoringu i obsługi bram wjazdowych.

Po zakończonej budowie powierzchnia operacyjna Terminalu w Kątach Wrocławskich wynosiła ok. 5 ha, natomiast powierzchnia składowa: 2700 TEU. Do dyspozycji przewoźników kolejowych została oddana nowa bocznica kolejowa składająca się z dwóch torów o łącznej długości użytecznej 764,5 m.

Więcej informacji na stronie : www.pois.gov.pl